Põhjalikumotsing

Rendilepingu tingimused

RENDILEPINGU TÜÜPTINGIMUSED

Kehtivad alates 25.05.2018.


1. KASUTATUD TERMINID, LEPINGU EESMÄRK JA ESE.

A) Lepingus kasutatakse alltoodud lühendeid ja termineid:

I) Tingimused – käesolevad Rendilepingu Tüüptingimused, mis reguleerivad sõiduki rentimist ja kasutamist;

II) Rendileandja – Rendilepingu tiitellehele märgitud juriidiline isik (rendiriik), mis kasutab kaubamärki „Interrent” ja/või "Europcar" ning millel on pädevus sõiduki kasutamise õigusi anda (edaspidi: Rendileandja);

III) Tellija – Rendilepingu tiitellehele märgitud füüsiline / juriidiline isik, kes on broneerinud Rendileandja juures auto ja keda esindab Rendilepingu tiitellehele Juhina märgitud isik. Tellija volitab Juhti allkirjastama Rendilepingut ja loovutab vastutuse Rendilepingu Tingimuste täitmise eest Juhile. Tellija loovutab Sõiduki kasutajaõigused Juhile;

IV) Juht – (edaspidi: klient) Rendilepingu tiitellehel tuvastatud isik, kes esindab Rendilepingu tiitellehel Tellijana määratletud füüsilist / juriidilist isikut, allkirjastab Rendilepingu Tellija nimel ja kellele Rendilepingu Tingimused on siduvad. Klient saab Sõiduki kasutajaõigused Tellijalt ja Rendileandjalt;

V) Rendileping – Rendileandja ja Kliendi vaheline leping, millega Rendileandja annab Kliendile sõiduki kasutajaõigused kooskõlas Rendilepinguga (edaspidi ka: Leping) ja käesolevate Tingimustega;

VI) Sõiduk – mootorsõiduk, mis on määratletud Rendilepingu tiitellehel või mille kasutajaõigused kuuluvad Rendileandjale ja antakse kooskõlas Lepinguga Kliendile.

B) Tingimused sätestavad Kliendi õigused ja kohustused Rendileandja Sõiduki kasutamisel. Klient kinnitab, et Sõiduk ja selle kasutajaõigused kuuluvad Rendileandjale ja Kliendile ei ole õigust loovutada Lepinguga saadud õigusi ja kohustusi kolmandale isikule, välja arvatud Juhile, kes Lepingu kohaselt Klienti esindab. Sõiduki üleandmine või allrentimine on lubatud vaid kokkuleppel Rendileandjaga. Rendileandja lubab teil kasutada Sõidukit ranges kooskõlas Tingimustega.

C) Kui Klient avaldab vastavat soovi enne Rendilepingu allkirjastamist, avaldab Rendileandja Kliendile need Tingimused.

D) Rendileping on sõlmitud ühe Sõiduki kasutamiseks Lepingus määratud perioodil või kuni Rendileandja on saanud selle tegelikult tagasi enda valdusse.

E) Lepingu allkirjastamisega kinnitab Klient, et ta on nende Tingimustega tutvunud ja kohustub neid täitma. Tingimused ja Leping on lahutamatud. Tingimused ei muutu kehtetuks ka pärast Sõiduki tagastamist.


2. SÕIDUKI VOLITATUD KÄITAJA

Lepingu kohaselt tohib Sõidukit juhtida vaid Klient või muu isik, keda on selleks volitanud Rendileandja rendisuhte alguses, märkides tema kui täiendava juhi andmed Rendilepingusse. Klient kinnitab, et ei luba juhtida Sõidukit kellelgi (sh iseendal):

A) kes ei vasta Rendileandja poolt või seadusega kehtestatud miinimumnõuetele seoses vanuse, kehtiva juhiloa omamise ja/või muudele miinimumnõuetele;

B) kes on alkoholi- või narkojoobes või muu aine mõju all, mis pärsib taju või reageerimisvõimet, või väsinud.


3. SÕIDUKI VASTUVÕTMINE JA TAGASTAMINE

A) Rendileandja annab Kliendile üle heas seisukorras ja töökorras Sõiduki, millel on kõik vajalikud dokumendid. Kõik vajalikud dokumendid on dokumentatsioon, mida on seaduse järgi Sõiduki kasutamiseks vaja.

B) Klient kohustub tagastama Sõiduki Rendileandjale Rendilepingus märgitud kohas, kuupäeval ja kellaajal samas seisundis, kui rendilevõtmise ajal ning koos samade dokumentide ja lisavarustusega.

C) Klient kontrollib Sõiduki seisukorda selle vastuvõtmisel Rendileandjalt ja kinnitab oma allkirjaga, et Sõiduk vastab Lepingus esitatud kirjeldusele. Enne Sõiduki valduse vastuvõtmist peab Klient laskma Rendileandja esindajal kõrvaldada kõik erinevused Sõiduki tegeliku ja akteeritud seisukorra vahel. Klient kinnitab, et rendisuhte ajal vastutab ta Sõiduki, dokumentide ja lisavarustuse hoolika kasutamise ning ohutu liiklemise eest.

D) Klient peab tagastama Sõiduki Rendilepingus määratud Rendileandja asukohta selle tavapärasel lahtiolekuajal. Kliendil on õigus lasta Rendileandja esindajal Sõiduk vastu võtta tavapärasel lahtiolekuajal ja märkida kõik erinevused Sõiduki üleandmisakti. Kui Klient ei kasuta seda õigust, vastutab ta Sõiduki eest täies ulatuses kuni Rendileandja esindajad on Sõiduki de jure ja de facto vastu võtnud. Rendileandja töötajad võtavad Sõiduki vastu esimesel võimalusel. Kui Klient tagastab Sõiduki väljaspool lahtiolekuaega, peab ta järgima konkreetses asukohas kehtivaid töövälisel ajal tagastamise nõudeid.

Kui Sõiduk tagastatakse pärast tööaega või kui see tagastatakse Võtmekasti, siis ei ole Rendileandja kohustatud kontrollima Sõidukit enne järgmise tööpäeva algust.

Sellisel juhul vastutab Sõiduki eest täielikult Klient kuni hetkeni, mil Rendileandja esindajad järgmise tööpäeva alguses võtavad vastu Sõiduki valduse de jure ja de facto.

E) Kui Rendileandja on andnud Kliendile loa tagastada Sõiduk muusse asukohta kui Rendileandja rendipunkt, siis vastutab Klient Sõiduki eest kuni see on läinud Rendileandja esindaja valdusse.

F) Kui Klient ei tagasta Sõidukit kokkulepitud kohta Rendilepingus määratud ajaks, võtab Rendileandja rendisuhte pikendamise tasu (või lisapäeva tasu) ja kõiki muid tasusid iga tagastamisega hilinemise 24-tunnise ajavahemiku eest.

G) Kui Klient tagastab kokkulepitud kohta Sõiduki, ent mitte Sõiduki dokumente ja/või võtmeid, võtab Rendileandja rendisuhte pikendamise tasu (või lisapäeva tasu) ja kõiki muid tasusid iga Sõiduki dokumentide ja/või võtmete kokkulepitud kohta tagastamisega hilinemise 24-tunnise ajavahemiku eest. Pikendustasu (lisapäevad) võetakse kuni 5 päeva eest. Viie päeva möödumisel võetakse Kliendilt tasu kaotatud dokumentide eest vastavalt Rendileandja kehtivale hinnakirjale.

H) Kui Sõiduki tagastamisel on Klient ületanud Rendilepingus sätestatud läbisõidupiirangu, siis peab Klient tasuma Rendileandjale Lepingu esilehel määratud summa iga ületatud kilomeetri kohta.


4. KLIENDI VASTUTUS KAHJU EEST.

A) Rendiperioodil vastutab klient täielikult Sõidukile ja selle osadele tekitatud kahju või Sõiduki ja selle osade varguse eest. Sõiduki osade all peetakse silmas ka renditud lisavarustust. Klient võib vastutust vähendada üksnes punktis 4(B) kirjeldatud ja tema poolt Rendilepingu allkirjastamisel aktsepteeritud kindlustuse ja lahtiütluste kohaselt. Kliendi vastutus hõlmab Sõiduki või selle osade remondi- ja/või väljavahetamiskulusid, Sõiduki turuväärtuse vähenemist, remondi tõttu saamata jäänud renditulu (lähtuvalt vastava sõidukirühma rendipäeva tasust), parkimis- ja pukseerimiskulusid ning nende kulude haldamisega seotud kulusid. Rendileandja korraldab Sõiduki remondi võimalikult kiiresti.

B) Eeldusel, et Klient täidab kõiki Lepingu tingimusi ning Sõidukile või selle osadele tekitatud kahju või Sõiduki või selle osade varguse põhjuseks ei ole volitamata juht või volitatud juhi tahtlus või raske hooletus, piirdub Kliendi vastutus alljärgnevaga:

I) kui klient valis Rendilepingus liiklusõnnetuskaitse ja/või varguskaitse, siis tema vastutus Sõidukile või selle osadele tekitatud kahju ja Sõiduki või selle osade varguse eest piirdub Lepingus sätestatud omavastutuse summaga. Omavastutust kohaldatakse iga vahejuhtumi kohta eraldi. Kui Rentnik ei saa esitada Rendileandjale Sõiduki dokumente ja võtmeid Sõiduki varguse korral, vastutab ta summas, mis võrdub Sõiduki ostuväärtusega. Liiklusõnnetuskaitse/varguskaitse ei vabasta klienti vastutusest Sõiduki interjööri kahjustamise eest.

II) Rataste ja esiklaasi kindlustuskaitse kohaldub alltoodud juhtudel:

kui rehvis on augud; kui plekk- või valuveljed on saanud kahjustada või kriimustada; kui velje katted on saanud kahjustada või kriimustada; kui esiklaas on saanud kahjustada või kriimustada; kui esituled on saanud kahjustada või kriimustada.

III) Superpakett ja/või keskmine pakett sisaldavad liiklusõnnetuskaitset ja varguskaitset ning vähendavad omavastutust veelgi. Meelerahu pakett ehk täispakett hõlmab nii liiklusõnnetuskaitset/varguskaitset, rataste ja esiklaasi kaitset, isiklikku õnnetusjuhtumikindlustust, autoabi kui ka nullmääraga omavastutust. Kui klient on Rendilepingus valinud superpaketi/keskmise paketi või meelerahu paketi/täispaketi, siis tema vastutus Sõiduki või selle osade kahju eest, Sõidukile või selle osadele vandalismi tõttu tekitatud kahju eest ja vastutus varguse või kahju eest piirdub Lepingus sätestatud omavastutuse summaga.

IV) Superpakett/keskmine pakett ega meelerahu pakett/täispakett ei vabasta klienti vastutusest Sõiduki interjöörile tekitatud kahju eest, kaotatud lisavarustuse ja lisaseadmete eest, kaotatud võtmete eest ja/või dokumentide eest.

C) Klient on täielikult vastutav kahju eest, mille põhjustas juhi suutmatus õigesti hinnata Sõiduki kõrgust. Klient vastutab täielikult veermikule põhjustatud kahju eest (v.a veljed ja rehvid). Klient ei vabane vastutusest ka punktis 4(B) nimetatud kindlustuskaitsete valimise korral.

D) Punktis 4(B) kirjeldatud ja Kliendi valitud kindlustuskaitsed ei kata mootorile, käigukastile ja sidurile tekitatud kahju, mille põhjuseks on vale juhtimisviis. Selle kahju põhjus tehakse kindlaks Sõiduki ametiliku edasimüüja läbiviidud kontrolli teel.

E) Rendiperioodiks antud lisavarustuse elemendi kaotsimineku korral on Klient kohustatud maksma leppetrahvi vastavalt Rendileandja kehtivale hinnakirjale. Klient ei vabane vastutusest ka punktis 4(B) nimetatud kindlustuskaitsete valimise korral.

F) Kui Klient soovib kasutada oma eraldi kindlustust Sõiduki rentimisel, on ta kohustatud hüvitama kogu kahju, mis tuleneb Sõiduki ja/või selle osade kahjustamisest ja/või vargusest. Kliendile võib maksta hüvitist tema kindlustusandja lähtuvalt tema ja kindlustusseltsi vahelisest kindlustuspoliisist.


5. SÕIDUKI KASUTAMINE.

A) Sõidukiga võib sõita vaid punktides 2 ja 5 sätestatud tingimustel. Klient on kohustatud kasutama Sõidukit hoolikalt, sõitma tähelepanelikult ja kasutama Sõidukit vaid ettenähtud otstarbel. Kui Klient neid tingimusi ei täida, vastutab ta Rendileandjale või renditud Sõidukile oma käitumisega tekitatud kahju eest täies ulatuses ning lisaks kaotab valitud kindlustuskaitsetest tuleneva õiguse vastutuse piirangule. Rendileandjal on õigus Sõiduk igal ajal Kliendi kulul tagasi võtta, kui Klient rikub Lepingu tingimusi.

B) Klient peab Sõidukist lahkudes lukustama Sõiduki uksed ja aktiveerima Sõiduki vargavastased süsteemid, kui need on olemas. Sõidukit tohib parkida vaid selleks ettenähtud kohas. Kui Sõiduk on varustatud teisaldatava GPS-seadmega, WiFi ruuteriga või pardakaameraga, tuleb see Sõidukist lahkudes kaasa võtta ja paigutada turvalisse kohta. Turvavöösid ja turvaistmeid tuleb kasutada kooskõla selle riigi õigusaktidega, kus Sõidukit kasutatakse.

C) Klient peab kasutama õiget kütust, kontrollima õli ja muude vedelike näidikuid iga 1000 km läbimise järel ning vajadusel õli ja muid vedelikke lisama. Kui Kliendil tekib õnnetuse või mehaanilise tõrke tõttu probleem, peab ta viivitamata pöörduma Rendileandja poole. Sõidukit tohib teenindada või remontida üksnes Rendileandja eelneval loal.

D) Sõidukit ei tohi kasutada:

I) selleks, et transportida rohkem inimesi, kui registreerimistunnistusel või tehnilises kirjelduses lubatud;

II) selleks, et transportida raskemat veost, kui registreerimistunnistusel või tehnilises kirjelduses lubatud;

III) teiste sõidukite pukseerimiseks või lükkamiseks;

IV) sõitmiseks maastikul või teedel, mis ei ole Sõiduki jaoks sobivad;

V) korrektselt kinnitamata kaupade veoks;

VI) selleks, et vedada kaupu või asju, mille lõhn kahjustab Sõidukit või muudab selle kohese rentimise võimatuks;

VII) ralliks, testsõiduks või võistlemiseks;

VIII) liiklus- ja muude eeskirjade rikkumiseks;

IX) ebaseaduslikeks toiminguteks;

X) edasirentimiseks;

XI) sõitmiseks alas, kus liiklemine on keelatud;

XII) õppesõiduks;

XIII) inimeste või kauba veoks ärilisel eesmärgil;

XIV) loomade veoks. Loomade vedu on lubatud vaid spetsiaalses puuris eelneval kokkuleppel Rendileandjaga;

XV) Tingimuste 2. punkti rikkudes.

E) Klient on Rendilepingu sõlmimisel kohustatud teatama rendipunktile oma teekonna. Sõidukit võib kasutada selle riigi territooriumil, kus see renditi, v.a alltoodud tingimustel:

I) Rendileandja „Europcar” sõidukitega tohib sõita Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes ja Rootsis. Sõitmine muusse riiki või Sõiduki tagastamine muusse riiki ei ole lubatud. Rendileandja „Interrent” sõidukitega tohib sõita vaid Eestis, Lätis ja Leedus.

II) Rendileandja Sõidukiga sõitmisel väljaspool riiki, kus sõiduk renditi, peab Klient saama oma Lepingule volitustempli ja tasuma Rendileandja hinnakirjas sätestatud Piiriületustasu.

III) Klient on täielikult vastutav Rendileandjale, Sõidukile, selle osadele ja/või kolmandatele isikutele punkti 5(E) tingimuste rikkumisega tekitatud kahju, sh Sõiduki kodumaale tagasitoimetamise kulude eest. Sellest vastutusest ei ole võimalik vabaneda ka punktis 4(B) kirjeldatud kindlustuskaitset valides.

F) Klient on kohustatud parkima Sõiduki öiseks ajaks (20.00-08.00) parkimismajja või turvalisse (valvega) parklasse. Kui Sõiduki või selle osad saavad kahjustada või varastatakse ja Klient ei esita Rendileandjale tõendina arvet või parkimiskviitungit, siis punktis 4(B) sätestatud ja kliendi valitud kindlustuskaitsed ei kehti.


6. MAKSETINGIMUSED, DEPOSIIT JA BRONEERIMINE

A) Rendilepingu sõlmimisega volitab Klient Rendileandjat debiteerima kõik Rendilepingust tulenevad kulud tema krediit- või deebetkaardilt või muud maksevahendit, mida Rendileandja aktsepteerib.

B) Krediitkaardi debiteerimine – Rendileandjal on õigus debiteerida Kliendi krediitkaardilt summa, mis vastab hinnangulisele renditasule, paagitäie kütuse maksumusele ja paagi täitmise teenustasule.

C) Krediitkaardi broneerimine – selleks, et tagada krediitkaardi nõuetekohane aktsepteerimine, krediitkaardiorganisatsioonide ja pankade poolt kehtestatud valideerimisnõuete täitmine, piisavate vahendite olemasolu ja konto ehtsus, on Rendileandjal õigus broneerida Kliendi krediitkaardilt 300 eurot.

Broneeritud summa on hõljuvas seisundis ja vähendab ajutiselt kaardi vaba limiiti, ent tegu EI OLE tehinguga ja see ei kajastu Kliendi krediitkaardiväljavõttel. Sõltuvalt Kliendi krediitkaardi väljastanud panga protseduuridest vabastatakse broneeritud summa tavaliselt 15-60 päeva pärast.

Klient, kelle krediitkaardilt on summa broneeritud, peaks paluma krediitkaardi väljastanud pangal:

- kinnitada ülaltoodud arusaama broneerimisest;

- veenduma, et on tehtud broneering, MITTE tehing; ja

- kinnitama broneeritud summa ja selle vabanemise aega.

D) Selleks, et rentida kvaliteetse või luksusklassi autot (P***, L***, v.a väikebussi), peab Kliendil olema kaks krediitkaarti, millest ühelt debiteerib Rendileandja Tingimuste punktis 6(B) nimetatud summa ja teiselt broneerib 300,00 eurot.

E) Klient vastutab kogu Rendilepingu maksumuse tasumise eest isegi juhul, kui ta on määratletud kolmandast isikust maksjana.


7. TASUD.

A) Renditasud kajastavad Sõiduki kasutust Kliendi poolt Rendilepingu sõlmimise ajal kokku lepitud tingimustel. Renditasud sisaldavad rendi hinda ja Sõiduki broneerimise ajal ja/või Lepingu allkirjastamisel Kliendi tellitud ja/või aktsepteeritud lisateenuste tasusid. Kõik tasud maksustatakse kooskõlas asukohamaa õigusega.

B) Renditasude arvestamise aluseks on määr, mis kehtis Sõiduki broneerimise ajal ja milles Klient ja Rendileandja on kokku leppinud ning Rendileandja hinnakiri. Rentnik peab täitma määra kehtivustingimusi. Nendeks on muu hulgas rendiaeg, minimaalne rendiperiood ja hinnasoodustuste olemasolu.

C) Renditasu arvutatakse vähemalt 24-tunnise perioodi eest, kui Lepingu allkirjastamise ajal kokkulepitud määra kehtivuse tingimustes ei ole sätestatud teisiti.

D) Rendipäevi arvutatakse 24-tunniste perioodidena alates Sõidukile järeletuleku ajast. Iga uus rendipäev algab siis, kui Sõidukile järeletuleku ajast on möödunud 29 minutit.

E) Tuginedes Sõiduki tegelikule kasutusele Kliendi poolt võivad rendikulud sisaldada kulusid, mida rendiperioodi alguses ei olnud võimalik ette näha. Need võivad sisaldada kulusid, mis on seotud määra kehtivuse tingimuste mittetäitmisega, tagastamisaja ületamisega seotud kulusid ja/või Lepingus määratud asukoha eiramisega seotud kulusid, Sõidukile ja/või selle osadele tekitatud kahju hüvitamise kulusid, kütusepaagi täitmise maksumust ja sellega seotud teenustasu, Sõiduki väljaspool lahtiolekuaega ja/või Rendileandja asukohta tagastamise kulusid, täiendava puhastamise kulusid, parkimiskulusid ja/või parkimistrahve ja nende haldamise kulusid, Lepingu Tingimiste rikkumise kulusid ning muid kulusid, mis on seotud Sõiduki kasutamisega Kliendi poolt, ent milles rendiperioodi alguses kokku ei lepitud. Allkirjastatud Lepingu kohaselt on Klient kohustatud kõik need kulud tasuma.

F) Lõplikud rendikulud selguvad pärast Sõiduki tagastamist.

G) Kliendil on alati õigus vaidlustada 14 päeva jooksul mis tahes lisatasud, esitades mõjuvad põhjendused (seletuskiri, fotod, videod, ametliku autoremonditöökoja kalkulatsioonid kahjude kohta jne).


8. KÜTUSEPAAGI TÄITMISE KULUD.

A) „Nagu üleandmisel" ja "Täispaagiga alguses ja lõpus" põhimõte – kooskõlas rendilepinguga tuleb Sõiduk alati tagastada sama kütusekogusega kui selle kasutusse võtmisel. Kui Sõiduk tagastatakse väiksema kütusekogusega kui kasutusse võtmisel, siis peab Klient tasuma puuduva kütuse eest ja maksma kütusepaagi täitmise tasu vastavalt Rendileandja hinnakirjale. Puuduvat kütust arvutatakse kütusenäidiku skaalal ühest kaheksani. Vähim puuduv kütusekogus on 1/8.

B) Kui Rendilepingu allkirjastamisel on Klient teatanud soovist osta täispaak rendiperioodi alustamisel (ekspresskütus / täispaagi võimalus), siis tasub ta selle eest Rendilepingus või talle esitatud kuluhinnangus osutatud summa ning võib tagastada Sõiduki ilma selle kütusepaaki täitmata.

Sõiduki tagastamise ajaks kasutamata kütuse eest raha tagasi ei maksta, kui klient seda ei nõua. Sellisel juhul peab Klient tasuma puuduva kütuse maksumuse ja maksma kütusepaagi täitmise tasu vastavalt Rendileandja hinnakirjale.


9. VASTUTUS VARA EEST.

Rendileandja ei vastuta Sõiduki kasutamisel või kasutamise järel Sõidukisse jäetud Kliendi, lisajuhtide ja reisijate vara ja asjade eest.


10. KOHUSTUSLIK LIIKLUSKINDLUSTUS.

A) Põhirent sisaldab kohustuslikku liikluskindlustust.

B) Rendileandja sõidukite kohustuslik liikluskindlustus vastab kõikidele õigusnõuetele ja kaitseb Rendileandjat, Klienti ja volitatud lisajuhti kooskõlas seaduse ja kindlustustingimustega.

C) Klient on kohustatud hüvitama Rendileandjale kõik kulud, mis tulenevad kindlustusandjate nõuetest, kui Sõiduki kasutamine ei vastanud punktides 2 ja 5 sätestatud nõuetele.


11. KAHJU, ÕNNETUSED, VARGUS JA VANDALISM.

A) Klient on kohustatud teavitama Rendileandjat ja tema nõudmisel Politseid Sõiduki või selle osade kahjust (sh esiklaasi, rehvide, kere jne kahjust), liiklusõnnetusest ja avariist, vargusest ja/või muust vahejuhtumist, millesse Sõiduk satub.

B) Ilma Rendileandja nõusolekuta ei tohi Klient aktsepteerida võimalikku vastutust ega kedagi vahejuhtumi järgselt vastutusest vabastada. Klient on kohustatud panema kirja tunnistajate ja vahejuhtumis osalenud isikute nimed, telefoninumbrid ja aadressid ning ei tohi piirduda vaid suulise teabe kogumisega.

C) Kahju (sh esiklaasi, rehvide, kere jne kahju), avarii, varguse ja/või vandalismi korral on Klient kohustatud täitma Õnnetusjuhtumi ja Kahju akti ja esitama selle Rendileandjale hiljemalt 72 tunni jooksul pärast rendiperioodi lõppu. Rentnik peab esitama Rendileandjale ka oma juhiloa koopia. Kui ta nõutud dokumentatsiooni ei esita, siis muutuvad kõik punktis 4(B) nimetatud kindlustuskaitsed kehtetuks ja Klient vastutab Sõiduki täisväärtuse eest ja/või kõigi muude avariist, vargusest ja/või vandalismist tulenevate kulude eest.

D) Kui Sõiduk varastatakse, siis peab Klient andma Sõiduki võtmed, teisaldatava GPS-seadme ja sõiduki registreerimisdokumendid üle Rendileandjale. Kui Klient ei esita esemeid Rendileandjale või rikub punkti 11 tingimusi muul viisil, ei vabasta punktis 4(B) kirjeldatud ja Kliendi valitud kindlustused teda vastutusest Sõiduki soetamisväärtuse eest ja/või muude kulude eest, mis tulenevad õnnetusest, vargusest ja/või vandalismist.

E) Klient on kohustatud liiklusõnnetuse, varguse ja/või vandalismiakti uurimisel tegema koostööd Rendileandja ja tema kindlustusandjatega.

F) Kui ilmastikutingimused, pimedus, aeg ja/või Sõiduki tagastamise asukoht ei võimalda Rendileandja esindajatel avastada Sõiduki osade puudumist ja/või kahju, mis on Sõidukile ja/või selle osadele rendiperioodi jooksul tekitatud või kui avastamise on raskendatud Sõiduki mustuse, kahju asukoha ja/või puuduvate osade algse asukoha tõttu, siis on Rendileandjal õigus võtta tasu kahju eest ka pärast kahju avastamist. Punkti 11(F) mõistes on Rendileandjal õigus nõuda hüvitist vaid kahju eest, mis on avastatud 15 päeva jooksul pärast Sõiduki tagastamist Kliendi poolt, kui Sõidukit ei ole selle aja jooksul taas välja renditud.


12. VASTUTUSE PIIRANG.

Rendileandja ei vastuta Kliendi ega kolmanda isiku ees kahju eest, mis tuleneb Sõiduki rentimisest, välja arvatud juhul, kui kahju põhjuseks on Rendileandja raske hooletus või tahtlik rikkumine. Rendileandja ei vastuta kaudse kahju, saamata jäänud tulu ega erikahju eest. Ülalnimetatud paragrahvis sätestatu ei välista ega vähenda Rendileandja vastutust surma ega kehavigastuste eest, mille põhjustas Rendileandja raske hooletus või tahtlik rikkumine, ega muud vastutust, mida ei ole seaduse kohaselt võimalik välistada või vähendada.


13. PARKIMIS- JA LIIKLUSTRAHVID.

A) Klient vastutab täielikult kõigi rendiperioodil saadud liiklus- ja parkimistrahvide ning muude seaduserikkumiste ja nende tagajärgede eest.

B) Kui Klient saab rendiperioodil liiklus- või parkimistrahvi, tuleb sellest rendiperioodi lõppemisel teavitada Rendileandjat.

C) Kui Klient rikub punktis 5(D)(VIII) sätestatud kohustusi, mida tõendab Pädeva Asutuse (nt Liikluspolitsei, Politsei üldiselt jne) poolt Rendileandjale määratud halduskaristus, siis on Klient kohustatud tasuma Haldustrahvi(d) vastavalt Rendileandja hinnakirjale.


14. LISATEENUSTE KOKKUVÕTE.

A) Sõiduki renditasu koosneb broneeritud sõidukiterühma põhitasus sisalduvatest teenuste tasust ja tellitud lisateenuste tasust. Klient võib osta/valida lisateenuseid lisaks broneeritud teenustele.

B) Kliendile ei garanteerita konkreetset mudelit, vaid teatud omaduste poolest eristuvasse sõidukiterühma kuuluv Sõiduk. Lisatasu eest saab Klient valida broneeritud rühma mittekuuluva sõiduki, kui see rendipunktis võimalik on. Rendileandja sõidukirühmad on jagatud alltoodud klassidesse:

Interrent – Mini, Säästu, Kompakt, Minibuss.

Europcar – Mini, Säästu, Kompakt, Kesk, Standard, Kvaliteet, Täissuurus ja Luksus.

C) Konkreetne teave kindlustuskaitse kui lisateenuste kohta on esitatud Tingimuste punktides 4 ja 15.

D) Kui Klient rendib sisseehitatud või teisaldatava GPS-seadme (Navigatsioonisüsteem), kohaldatakse Rendileandja hinnakirjas sätestatud lisatasu.


15. SUPER ISIKLIK ÕNNETUSJUHTUMIKINDLISTUS.

A) Super Isiklik Õnnetusjuhtumikindlustus vastab kõikidele nõuetele, mille Rendileandja on kindlustustele ja selle limiitidele seadnud. Kindlustatud isik on kindlustatud kooskõlas asukohamaa tavade ja õigusega. Kindlustuslepingut puudutavad vaidlused lahendatakse kohalikus keeles, kooskõlas kohalike tavadega ja asukohamaa õigusega. Isiklik õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse on kuni 10 000 eurot inimese kohta.

Super Isiklik Õnnetusjuhtumikindlustus sisaldab Isiklike Asjade Kindlustuskaitset, mis kaitseb Sõiduki pagasiruumi või kindalaekasse paigutatud Kliendi või temaga koos rendiperioodil reisivate teiste reisijate isiklikke asjade kaotuse eest. Kindlustuskaitset saab osta kõigi sõidukirühmade, v.a Minibusside puhul. Kahju tekkimisel peab Klient teavitama politseid ja esitama Rendileandjale politseile tehtud avalduse. Isiklike asjade kindlustuskaitse on kuni 5000 eurot inimese kohta.

Isiklike Asjade Kindlustuskaitse kehtib vaid juhul, kui isiklikke asju ei jäetud nähtavale kohale valveta Sõidukisse. SÕIDUK PEAB ALATI OLEMA LUKUSTATUD, KUI SEDA EI KASUTATA.

B) Super Isiklik Õnnetusjuhtumikindlustus kaitseb kindlustatud isikut alltoodud juhtudel:

I) surmaga lõppenud õnnetus Sõidukis viibimise ajal, Sõidukisse sisenemisel või Sõidukist väljumisel;

II) Ravi- ja meditsiinilise hädaabi kulud, mis tulenevad otseselt õnnetusest, millesse Sõiduk sattus.

C) Super Isiklik Õnnetusjuhtumikindlustus ei kata alljärgnevat:

I) sõda, kodusõda, revolutsioon;

II) iseendale põhjustatud vigastus, enesetapp ja kindlustatud isiku enda kuritegu;

III) eelnevalt diagnoositud haiguse ägenemine, krooniline terviseseisund, rasedus;

IV) rallist, testisõidust või võistlusest osavõtt;

V) Sõiduki kasutamine muul kui Tingimuste 5. punktis nimetatud eesmärgil;

VI) pöidlaküüdiga reisijate pealevõtmine;

VII) aktiivne sõjaline, õhujõudude või merejõudude tegevus.

D) Isiklike asjade kindlustuskaitse ei kata alljärgnevat:

I) mootorrattad, jalgrattad, paadimootorid või muud veetavad asjade või lisavarustus;

II) mööbel, valuuta, mündid, margid, omandiõiguse tunnistused, väärtpaberid, kulla- ja hõbedakangid, piletid, dokumendid;

III) üldsagedusala raadiod, radariavastajad, relvad, müügiks mõeldud kaup või kunstiteosed;

IV) kontaktläätsed, kunsthambad ja -jäsemed;

V) kiiresti riknevad kaubad või loomad;

VI) sõja või sõjalise tegevusega põhjustatud kahju;

VII) Tingimuste punkti 5(B), 5(E) ja 5(F) rikkumine.


16. ISIKUANDMED.

A) Rendilepingu allkirjastamisega lubab Klient Rendileandjal säilitada oma isikuandmed ja Rendilepingu andmeid ning töödelda neid vastavalt Rendileandja vajadustele, mis hõlmavad korraldaja skoori tagasisidet, statistilist analüüsi, maksevõime kontrolli ja Rendileandja vara kaitset. Kui Klient rikub lepingut, siis võib Rendileandja selle teabe avalikustada ja edastada selle kolmandatele isikutele selleks, et kõrvaldada kahju, mis Rendileandjale on Lepingu rikkumise tõttu tekkinud ja kõrvaldada kahju tulevikus.

B) Klient mõistab, et kui ta kasutab Sõiduki rentimisel Kontaktnumbrit (hinnakood), siis on Rendileandja kohustatud jagama tema isikuandmeid äriühingu või asutusega, millele Kontaktnumber kuulub.

C) Kliendil on õigus kontrollida teavet, mida Rendileandja säilitab.


17. TINGIMUSTE KEHTIVUS.

A) Rendileandjal on õigus muuta Tingimusi ühepoolselt ja ette teatamata.

B) Tingimuste sätte rikkumine ei muuda Lepingut kehtetuks ega vabasta ei Rendileandjat ega Rentnikku nende muude kohustuste täitmisest, mis tulenevad ülejäänud Tingimustest.

C) Lepingule kohaldatakse Rendiriigi õigust. Rendileandja ja Kliendi vaheline vaidlus lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus kookõlas Rendiriigi õigusega (Eesti, Läti või Leedu).


18. ENNETÄHTAEGNE TAGASTAMINE.

Ennetähtaegse tagastamise korral ei pruugita ettemakseid ega ettemakstud tasusid tagastada ja maksmisele kuulub algses Rendilepingus osutatud kogusumma.


19. TRAHVID JA HALDUSTASUD.

Kõik tasumäärad, trahvid ja tasud on avaldatud Rendileandja leti juures enne Rendilepingu allkirjastamist.

Rendileandjal on õigus tingimusi, määrasid, trahve ja tasusid ette teatamata muuta.


Helista: (+372) 6116 203 - info@europcar.ee. Asendusauto päringud (+372) 53 044 055

Sama rakendus. Rohkem liikuvust.

Lae alla Europcari rakendus!