Põhjalikumotsing

Rendilepingu tingimused

SÕIDUKI ÜÜRI STANDARDTINGIMUSED.
Kehtivad alates 09.04.2013

1. MÕISTED, LEPINGU OLEMUS JA REGULEERIMISOBJEKT.
A) Siin ja edaspidi on kasutusel järgmised lühendid ja mõisted: I) Tingimused – käesolevad sõiduki üüri standardtingimused, mis on aluseks sõiduki üürimisele ja kasutamisele; II) Üürileandja – sõiduki üüri lepingu esiküljel ära toodud juriidiline isik, kes kasutab kaubamärki "Europcar" ning omab õigust sõiduki kasutusõiguse edasiandmiseks (edaspidi ka "Europcar"); III) Klient – sõiduki üüri lepingu esiküljel ära toodud füüsiline isik, kes omandab vastavalt üürileandjaga sõlmitud lepingule üürileandjalt õiguse sõiduki kasutamiseks (edaspidi ka "üürija"); IV) Üürileping – Üürileandja ja kliendi vaheline leping, millega üürileandja annab kliendile õiguse kasutada sõidukit vastavalt käesolevatele tingimustele ja üürilepingu sätetele (edaspidi ka "leping"); V) Sõiduk - lepingu esiküljel ära toodud sõiduk, mis või mille kasutusõigus kuulub üürileandjale ning mille kasutusõiguse edastab üürileandja kliendile vastavalt lepingule.
B) Käesolevad tingimused sätestavad kliendi õigused ja kohustused Europcari ees sõiduki kasutamisel. Klient on teadlik, et üüritud sõiduk või selle kasutusõigus kuulub Europcarile ning ta ei oma volitusi lepingu sõlmimisel saadud õiguste ning võetud kohustuste edasiandmiseks kolmandatele isikutele. Sõiduki üürimine või üleandmine kolmandatele isikutele on lubatud vaid kokkuleppel Europcariga. Europcar lubab kliendil sõidukit kasutada rangelt vastavuses käesolevate tingimustega.
C) Europcar teeb käesolevad tingimused kliendile rendilepingu sõlmimisel või kliendi soovil varem kättesaadavaks.
D) Üürileping sõlmitakse ühe üürisõiduki kasutamiseks perioodil, mis on sätestatud lepingu allkirjastamisel või kuni sõiduk on reaalselt uuesti Europcari valduses.
E) Lepingu allkirjastamisega kinnitab klient, et on lugenud käesolevaid tingimusi ning kohustub neid täitma. Tingimused ja leping on lahutamatud. Tingimused ei kaota kehtivust ka sõiduki tagastamise järel.

2. SÕIDUKI ÕIGUSTATUD KASUTAJA.
Vastavalt lepingule võivad sõidukit juhtida ainult sõiduki üürija ja/või teised isikud, kes on Europcari poolt märgitud lisajuhina üürilepingule. Klient ei tohi lubada sõidukit juhtima isikut (kaasa arvatud iseennast):
A) kes ei vasta Europcari või seaduse poolt esitatud nõuetele juhiloa kehtivuse, isiku vanuse ja/või muude võimalike piirangute osas;
B) kes on alkohoolsete, narkootiliste või muude ainete mõju all, mis pärsivad teadvust ja reageerimisvõimet, või kes on üleväsinud.

3. SÕIDUKI ÜLEANDMINE / KOHALEVIIMINE JA TAGASTAMINE.
A) Europcar annab kliendile üle töökorras sõiduki koos sõiduks vajalike dokumentidega. Sõiduks vajalike dokumentide hulka loetakse dokumentatsiooni, is on seadusandlusest tulenevalt nõutav sõiduki kasutamiseks vastavalt kliendi poolt sõiduki broneerimisel üürileandjani jõudnud informatsioonile.
B) Klient kohustub tagastama sõiduki Europcarile üürilepingus märgitud kohas, kuupäeval ja kellaajal ning samas tehnilises seisundis, sama varustuse ja sama dokumentatsiooniga, nagu see oli sõiduki üürimist alustades.
C) Klient kontrollib sõiduki seisundit sõiduki üleandmisel Europcari poolt ning kinnitab oma allkirjaga, et see vastab kontroll-lehel või lepingus märgitule. Erinevused märgitu ja sõiduki tegeliku seisundi vahel peab klient laskma Europcari töötajail kõrvaldada enne sõiduki vastuvõtmist. Klient on üüriperioodi jooksul vastutav auto heaperemeheliku kasutamise, tähelepaneliku sõitmise, lisavarustuse ning sõiduks vajalike dokumentide eest.
D) Klient on kohustatud sõiduki tagastama üürilepingus märgitud Europcari kontorisse selle kontori lahtiolekuaegadel. Kontori lahtiolekuaegadel on kliendil õigus nõuda Europcari töötajal auto kontrollimist ja uute vigastuste märkimist, juhul kui klient loobub sellest õigusest vastutab klient sõiduki eest kuni Europcari töötajad on sõiduki reaalselt vastu võtnud. Juhul, kui klient tagastab sõiduki väljaspool lahtiolekuaega, tuleb tal järgida antud kontoris kehtivaid sõidukite väljaspool lahtiolekuaega tagastamise reegleid. Väljaspool lahtiolekuaega tagastamisel või võtmete ja dokumentide tagastamisel “võtmekasti” vastutab klient sõiduki eest kuni Europcari töötajad on sõiduki reaalselt vastu võtnud.
E) Juhul, kui klient on sõiduki tagastamiseks leppinud Europcariga kokku mõne teise koha peale Europcari kontori, vastutab ta sõiduki eest hetkeni, kuni Europcari töötajad on sõiduki reaalselt vastu võtnud.
F) Juhul, kui klient ei tagasta sõidukit kokkulepitud tagastuskohas üürilepingus märgitud tagastamise ajal, lisab Europcar lisaüüripäeva tasu rendi maksumusele iga hilinetud 24-tunnise perioodi kohta.
G) Juhul, kui klient tagastab sõiduki, kuid ei tagasta sõiduki dokumente ja/või sõiduki võtmeid kokkulepitud tagastuskohas, lisab Europcar lisaüüripäeva tasu rendi maksumusele iga hilinetud 24-tunnise perioodi kohta seni, kuni võtmed ja/või dokumendid on tagastatud kokkulepitud tagastuskohta. H) Klient on kohustatud tasuma lisatasu sõiduki puhastamise eest, kui sõiduk vajab tagastamise järel Europcari standardsest puhastusest põhjalikumat puhastust.

4. KLIENDI VASTUTUS VIGASTUSTE JA KAHJU PUHUL.
A) Klient on üüriperioodi jooksul sõiduki ja selle osade eest vigastuste, varguse ja kaotuse puhul täielikult vastutav. Sõiduki osade hulka loetakse ka antud üüriperioodiks sõidukiga kaasa tarnitud lisavarustust. Klient võib vastutust vähendada ainult sõltuvalt tema poolt üürilepingu sõlmimisel valitud kindlustuskatetest, mille loetelu on ära toodud punktis 4(B). Kliendi vastutuse hulka kuuluvad sõiduki või selle osade remondija/ või asenduskulud, sõiduki turuväärtuse langus, remondist tingituna saamata jäänud renditulu (arvestades 100-kilomeetrist päevaläbisõitu), sõiduki parkimise ja teisaldamise kulud ning antud kulude administreerimiskulud. Europcar korraldab avariilise sõiduki remondi nii ruttu kui võimalik.
B) Eeldades, et klient on täitnud kõiki lepingu tingimusi ja sõiduki või selle osade vigastused, kadumine või vargus pole põhjustatud õigustamata kasutaja poolt või kuritahtlikust hooletusest või tahtlikult õigustatud kasutaja poolt, on kliendi vastutus piiratud järgmiselt: I) juhul, kui klient on üürilepingus aktsepteerinud avarii- ja varguskindlustuse ("LDW"), väheneb tema vastutus sõiduki või selle osade kahjustuste ning vargusest või varguskatsest tuleneva kahju korral lepingus fikseeritud omavastutuseni, eeldades, et kahjustused pole seotud vandalismi, sõiduki varguse või varguskatsega. Iga juhtumi puhul on klient omavastutuse ulatuses vastutav eraldi. LDW ei vabasta klienti vastutusest sõiduki salongi vigastuste puhul. Juhul, kui klient ei ole üürisõiduki varguse korral suuteline Europcarile esitama üürisõiduki dokumente, võtmeid ja eemaldatavat raadiopaneeli või eemaldatavat raadiopaneeli, on klient Europcari ees vastutav summas, mis on võrdne antud sõiduki soetusmaksumusega. II) Rehvi- ja esiklaasikindlustus (“WWI”) - kindlustus katab vigastused järgmistele auto detailidele: rehvid, plekk- või valuveljed, rattakilbid, esiklaas, esituled. III) juhul, kui klient on üürilepingus aktsepteerinud superkindlustuse ("SLDW") või superkindlustus paketi (“Serenity package plus” ehk “SPP”), väheneb tema vastutus sõiduki või selle osade vigastuste, vandalismist tulenevate kahjustuste, varguse või kadumise korral lepingus fikseeritud omavastutuseni. Iga juhtumi puhul on klient omavastutuse ulatuses vastutav eraldi. Superkindlustus ja SPP on saadaval ainult avariikindlustuse ning varguskindlustuse ("LDW") eelneval aktsepteerimisel. Superkindlustust ja SPP-d pakutakse ainult valitud Europcari kontorites – täpsemat informatsiooni saab klient üürilepingu vormistamisel. Superkindlustus ja SPP ei vabasta klienti vastutusest sõiduki salongivigastuste puhul, samuti kadunud ja purunenud lisaseadmete puhul. SLDW ei vabasta kilenti vastutusest järgnevatele auto detailidele: rehvid, plekk- või valuveljed, rattakilbid, esiklaas, esituled.
C) Klient on täielikult vastutav vigastuste eest, mis on sõidukile põhjustatud juhi suutmatusest arvestada sõiduki kõrgusega. Sellest vastutusest ei vabasta ka punktis 4(B) kirjeldatud kindlustuste aktsepteerimine.
D) Sõiduki iga rehvi purunemise korral ajal, mil klient on sõiduki eest vastutav, on klient kohustatud tasuma trahvi vastavalt üürileandja kehtivale hinnakirjale. Sellest kohustusest vabastab WWI või SPP kindlustuste aktsepteerimine.
E) Üüriperioodiks sõidukiga kaasa tarnitud lisavarustuse kaotuse korral ajal, mil klient on sõiduki eest vastutav, on klient kohustatud tasuma trahvi vastavalt üürileandja kehtivale hinnakirjale. Sellest kohustusest ei vabasta ka punktis 4(B) kirjeldatud kindlustuste aktsepteerimine.
F) Kui klient soovib sõiduki üürimisel kasutada omi kindlustusi, kohustub ta Europcarile sõiduki ja/või selle osade vigastuste, varguse ja/või kaotuse puhul tekkinud kahju korvama täies ulatuses. Kliendile võidakse kahjud korvata tema kindlustusfirma poolt rangelt vastavalt kindlustusfirma ja kliendi vahelise lepingu tingimustele.

5. SÕIDUKI KASUTAMINE.
A) Sõidukit on lubatud juhtida ainult vastavalt tingimuste 2. ning käesolevale punktile. Klient on vastutav sõiduki heaperemeheliku kasutamise ja tähelepaneliku juhtimise eest ning kohustub sõidukit kasutama ainult selleks ette nähtud eesmärkidel. Juhul, kui klient tingimusi rikub, on ta vastutav kogu kahju ulatuses, mida tema käitumine Europcarile ja/või üürisõidukile põhjustab ning kaotab piiratud omavastutuse õiguse hoolimata valitud kindlustuskatetest. Europcar jätab endale õiguse üürisõidukit igal ajal kliendi kulul oma valdusesse tagasi võtta, kui klient lepingu tingimusi ei täida.
B) Klient on kohustatud sõidukist lahkudes sõiduki lukustama ning lülitama sisse alarmsüsteemi, kui see on sõiduki varustuses. Sõidukit tuleb parkida selleks ette nähtud alal. Kui sõiduk on varustatud eemaldatava GPS-seadmega, tuleb see sõidukist lahkumisel kaasa võtta ning hoiustada turvalises kohas. Turvavöösid ning laste turvatoole tuleb kasutada vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
C) Klient on kohustatud kasutama antud sõidukile ette nähtud kütust, kontrollima peale iga 1000 km läbimist õli- ning teiste vedelike taset ja vajadusel neid lisama. Juhul, kui üürisõidukiga juhtub avarii või tehniline rike, tuleb Europcari sellest koheselt teavitada. Teenindusse või remonti võib üürisõiduki viia vaid Europcari loal.
D) Üürisõidukit ei tohi kasutada: I) enamate inimeste veoks kui registreerimistunnistuses või tehnilistes tingimustes lubatud; II) enama koguse veose transpordiks kui registreerimistunnistuses või tehnilistes tingimustes lubatud; III) teiste sõidukite (k.a. järelhaagiste) ja muude objektide lükkamiseks või pukseerimiseks; IV) sõiduks maastikul või teedel, mis pole antud sõidukile ette nähtud; V) nõuetekohaselt kinnitamata kaupade veoks; VI) selliste kaupade või esemete veoks, mille lõhn kahjustab sõidukit või teeb võimatuks antud sõiduki kohese uuesti üürimise; VII) rallidel, test- ning võidusõitudel; VIII) liikluseeskirjade ja muude kehtivate eeskirjade vastaselt; IX) seadusevastaseks tegevuseks; X) edasiüürimiseks; XI) sõitmiseks liikluseks keelatud aladel; XII) õppesõiduks; XIII) reisijate või veoste transpordiks ärilistel eesmärkidel; XIV) loomade veoks. Loomade vedu on lubatud ainult erikokkuleppel Europcariga spetsiaalselt selleks ette nähtud puurides; XV) mittevastavuses tingimuste 2. punktiga.
E) Üürilepingu sõlmimisel on klient kohustatud üürikontorit informeerima oma sõidumarsruudist. Sõidukit võib kasutada ainult Eesti Vabariigi territooriumil, välja arvatud järgmistel tingimustel: I) Europcari sõidukiga tohib sõita Leedus, Lätis, Poolas, Rootsis, Soomes, Norras, Saksamaal ja Belgias. Sõiduki tagastamine nendes riikides asuvates Europcari kontorites on lubatud eelneval kokkuleppel Europcariga; II) Sõites Europcari sõidukiga Leetu, Lätti, Poola, Saksamaale, Belgiasse, Norra, Rootsi või Soome, kohustub klient hankima Europcarilt lepingule seda lubava temple ning tasuma selle eest piiriületustasu vastavalt kehtivale Europcari hinnakirjale; III) Punktis 5(E) ära toodud piirangute rikkumisel on klient täielikult vastutav Europcarile, sõidukile, selle osadele ja/või kolmandatele osapooltele tekitatud kahju või vigastuste eest, mille hulka loetakse ka sõiduki Eestisse tagasitoomisega seotud kulud. Sellest vastutusest ei vabasta ka punktis 4(B) kirjeldatud kindlustuste aktsepteerimine.
F) Punktis 4(B) toodud ja kliendi poolt aktsepteeritud kindlustused ei kata mootori-, käigukasti- ja siduri rikkeid, kui need on tekitatud valede sõiduvõtete kasutamisest. Vigastuste tekkimise põhjuse teeb kindlaks ametliku esindaja ekspertiis.

6. MAKSETINGIMUSED.
A) Üürilepingut allkirjastades volitab klient Europcari debiteerima kogu üürilepingu täitmisest tulenevat maksumust oma krediit- ja/või maksekaardilt või muult üürileandja poolt aktsepteeritavalt maksevahendilt. Rendi alguses on Europcaril õigus kliendi krediitkaardil eel-autoriseerida makse summas, mis on võrdne eeldatava üürimaksumuse, antud sõiduki omavastutuse, paagitäie kütuse ning tankimise teenustasu summaga.
B) Klient on vastutav kogu üürilepingu maksumuse tasumise eest ka juhul, kui maksjaks on kliendi poolt ära näidatud kolmas osapool.

7. TASUD.
A) Üüritasu väljendab sõiduki kasutamist kliendi poolt üürilepingu allkirjastamisel kokku lepitud tingimustel. Üüritasus sisalduvad sõiduki üüri hind ning tasud täiendavate teenuste eest, mida klient on soovinud ja/või aktsepteerinud sõiduki broneerimisel ja/või lepingu allkirjastamisel. Kõik tasud kuuluvad maksustamisele vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
B) Üüritasu arvutamise aluseks on üürisõiduki broneerimise ajal kehtiv ning kliendi ja Europcari vahel üürilepingu sõlmimisel kokku lepitud tariif selles sisalduvate teenuste hindadega ning üürileandja lisateenuste hinnakiri. Klient on kohustatud täitma antud tariifi kehtivuse tingimusi. Tariifi kehtivuse tingimuste hulka kuuluvad tingimused rendi ajale, rendi minimaalsele pikkusele, soodustuste olemasolule jt.
C) Üüritasu arvestatakse minimaalselt 24-tunnise perioodi kohta, kui üürilepingu sõlmimisel kokkulepitud tariifi kehtivuse tingimused ei sätesta teisiti.
D) Rendipäevi arvestatakse 24-tunniste perioodidena sõiduki üüri alguskellaajast arvates. Iga järgmine rendipäev hakkab kehtima sõiduki üüri alguskellaaja ületamisel rohkem kui 29 minuti võrra.
E) Tulenevalt sõiduki tegelikust kasutamisest kliendi poolt võivad üüri maksumusele lisanduda kulud, mida pole võimalik ette näha üüri alguses. Nende hulka kuuluvad tariifi kehtivuse tingimustest mitte kinnipidamisega seotud kulud, lepingus märgitud tagastamisajast ja/või –kohast mitte kinnipidamisega seotud kulud, sõidukile ja/või selle osadele tekkinud kahjude korvamise kulud, tasu kütusepaagi täitmise eest ning sellega seotud teenustasu, väljaspool tööaega ja/või Europcari kontorit tagastamise kulud, lisapuhastuse kulud, liiklus- võiparkimistrahvide kulud ning nende kulude administreerimiskulud, lepingu tingimuste rikkumisest tulenevad kulud ja muud kulud, mis tulenevad auto kasutamisest kliendi poolt, kuid ei ole Europcari ja kliendi vahel rendi alguses kokku lepitud. Vastavalt allkirjastatud lepingule on klient kohustatud tasuma kõigi nende kulude eest.
F) Lõplik üüri maksumus määratakse kindlaks peale sõiduki tagastamist.

8. KÜTUSEPAAGI TÄITMISE KULUD.
A) Kliendile antakse sõiduk üle täis paagiga. Juhul, kui sõiduk tagastatakse vähema kui täis paagiga, tuleb kliendil tasuda teenustasu puuduoleva kütuse ja tankimise eest üüriva riigi hinnakirja alusel. Puuduva kütuse arvestamine käib kaheksandik skaalal, kus minimaalne puuduv osa on 1/8 kütusepaagist.
B) Juhul, kui klient on rendilepingu sõlmimisel avaldanud soovi osta paagitäis kütust ette (Fuel Purchase Option), tasub ta selle eest summas, mis on märgitud tema rendilepingule või talle esitatud eeldatava rendisumma kalkulatsioonile ning võib sõiduki tagastada paaki täitmata. Sõiduki tagastamise hetkeks tarbimata jäänud kütuse eest tagasiarvestust ei tehta.

9. VASTUTUS VARA EEST. Europcar ei vastuta kliendi, õigustatud lisajuhtide ja kaassõitjate vara ning esemete eest, mis on jäetud sõidukisse selle kasutamise jooksul või pärast seda.

10. KOLMANDA OSAPOOLE KINDLUSTUS.
A) Kolmanda osapoole kindlustuskate (liikluskindlustus) sisaldub sõiduki baasüürihinnas.
B) Europcari sõidukite kolmanda osapoole kindlustus vastab kõigile seadusandlikele nõuetele ning kaitseb Europcari, klienti ja igat volitatud lisajuhti vastavalt seadusele ning kindlustustingimustele.
C) Klient on kohustatud korvama Europcarile kõik kulud, mis tulenevad kindlustusandjate poolt esitatud nõuetest, kui üürisõiduki kasutamine ei vastanud punktides 2 ja 5 sätestatud nõuetele.

11. VIGASTUSED, AVARIID, VARGUS JA VANDALISM.
A) Klient on kohustatud teatama liiklusõnnetusest, avariist, sõiduki ja/või selle osade vargusest, vigastustest ja/või mõnest muust üürisõidukiga toimunud intsidendistkoheselt Europcarile ja viimase nõudmisel politseile.
B) Klient ei tohi pärast intsidendi toimumist Europcari-poolset nõusolekut saamata aktsepteerida võimalikku vastutust ega vabastada kedagi võimalikust vastutusest. Klient on kohustatud üles märkima intsidendis osalejate ja/või tunnistajate nimed, telefoninumbrid ning aadressid ega tohi piirduda üksnes suulise informatsiooni kogumisega.
C) Klient on avarii, varguse ja/või vandalismi korral kohustatud täitma Europcari õnnetusjuhtumi või varguse avalduse. Samuti peab klient Europcarile esitama allkirjastatud seletuskirja, mis sisaldab temapoolset toimunu kirjeldust, ning juhiloa koopia. Nõutava dokumentatsiooni mitteesitamisel ei vabasta ka punktis 4(B) kirjeldatud ja kliendi poolt aktsepteeritud kindlustuskatted teda vastutusest üürisõiduki kogumaksumuse ja teiste avariist, vargusest ja/või vandalismist tulenevate kahjude ulatuses. D) Üürisõiduki varguse korral peab klient Europcarile üle andma sõiduki võtmed,eemaldatava raadio või raadio paneeli, registreerimistunnistuse ning vargusvastase alarmi puldi. Juhul, kui klient nõutavaid esemeid Europcarile üle ei anna või ei täida teisi punktis 11 esitatud nõudeid, ei vabasta ka punktis 4(B) kirjeldatud ja kliendi poolt aktsepteeritud kindlustuskatted teda vastutusest üürisõiduki kogumaksumuse ja teiste avariist, vargusest ja/või vandalismist tulenevate kahjude ulatuses.
E) Klient on kohustatud tegema koostööd Europcari ja tema kindlusandjatega liiklusõnnetuse, vargusjuhtumi ja/või vandalismiakti uurimisel ning seadusandlike probleemide lahendamisel.
F) Kui ilmastikuolud, pimedus, sõiduki tagastamise koht ja/või aeg ei võimalda Europcari töötajail avastada sõiduki osade kadumist ja/või üüriperioodi jooksul sõidukile ja/või selle osadele tekkinud vigastusi, või kui avastamine on raskendatud sõiduki määrdumise, vigastuste asukoha ja/või puuduvate osade esialgse asukoha tõttu, on Europcaril õigus nõuda kliendilt tekkinud kahju korvamist ka pärast nende avastamist. Europcaril on käesoleva punkti raames õigus nõuda vaid sellise kahju korvamist, mis on avastatud mitte rohkem kui 15 päeva jooksul peale sõiduki tagastamist kliendi poolt, eeldusel, et sõidukit ei ole selle aja jooksul uuesti välja üüritud.

12. VASTUTUSE PIIRANGUD.
A) Europcar ei ole kliendi või kolmandate isikute ees sõiduki üürimisest tulenevatekahjude või vigastuste puhul vastutav, välja arvatud juhul, kui need on tekkinud otsesest Europcari-poolsest hooletusest või kuritahtlikust käitumisest ja vastavad punktile 12(B). Europcar ei ole vastutav kaudse kahju, üürimisest tuleneva kahju, tulude kaotuse ja ükskõik millise erikahju eest.
B) Miski punktis 12 A ei välista või vähenda Europcari vastutust surma või isiku vigastuste korral, kui see on põhjustatud Europcari-poolsest hooletusest või kuritahtlikust käitumisest, või muud vastutust, mille vähendamine või välistamine ei tulene seadusest.

13. PARKIMIS- JA LIIKLUSTRAHVID.
A) Klient vastutab täielikult kõigi üüriperioodil saadud liiklus- ja parkimistrahvide ning teiste seaduserikkumiste ja nende tagajärgede eest. B) Kui klient saab üürimise käigus liiklus- või parkimistrahvi, peab ta sellest Europcari rendi lõppedes informeerima.
C) Juhul, kui punktis 13 A nimetatud rikkumiste eest tasub Europcar, peab klient need kulud Europcarile hüvitama ning ühtlasi tasuma nende intressid, seadusest tulenevad ning kulude administreerimisega tekkinud kulud üürileandja hinnakirja alusel.
D) Kliendi nõudmisel esitab Europcar kliendile koopia tasumisele kuuluvatest nõuetest, mille Europcar on pidanud tasuma ning mis tulenevad sõiduki kasutamisest.

14. PAKUTAVATE LISATEENUSTE KOKKUVÕTE.
A) Sõiduki üüri hind on kombinatsioon baashinnas sisalduvatest teenustest ning lisateenustest vastavalt broneeritud üürisõiduki grupile. Klient võib osta/aktsepteerida lisateenuseid lisaks reserveeritutele.
B) Üürisõiduki broneerimisel ei garanteerita kliendile konkreetset automudelit, vaid sõiduk kindlate tingimuste alusel eristatavast sõidukigrupist. Kliendil on võimalik lisatasu eest valida reserveeritust erinev autogrupp, kui see on üürivas kontoris võimalik. Eestis jagunevad Europcari sõidukigrupid järgmistesse klassidesse: Economy, Compact, Intermediate, Standard, Premium, Full-size ja Luxury.
C) Informatsioon kindlustuste kui lisateenuste kohta on ära toodud tingimuste 4. ja 15. punktis.

15. ISIKU ÕNNETUSJUHTUMI KINDLUSTUS.
A) Isiku õnnetusjuhtumi kindlustus (rahvusvaheline lühend "PAI") vastab kõigile Europcari poolt antud kindlustusele ja selle piirmääradele kehtestatud nõuetele. Kindlustuse poliis vastab Eesti Vabariigi tavadele ning seadusandlusele. Kõigi nimetatud poliisist tekkivate vaidluste lahendamine toimub eesti keeles vastavalt Eesti tavadle ja seadustele.
B) Isiku õnnetusjuhtumi kindlustus kehtib järgmistel juhtudel: I) Õnnetusest põhjustatud surmajuhtum sõidukis viibides, sinna sisenedes või sealt väljudes; II) Arstiabi ja erakorraline meditsiini kulud, kui vajadus nende järgi on tekkinud otseselt Europcari üürisõidukiga toimunud avarii tulemusena.
C) Erandid, mille puhul isiku õnnetusjuhtumi kindlustus ei kehti: I) sõda, kodusõda, revolutsioon; II) kindlustatud isiku poolt enesele põhjustatud vigastus, enesetapp või seadusvastane tegu; III) varem diagnoositud haiguse ägenemine, krooniline haigus, rasedus; IV) osavõtt rallist, test- ja/või võidusõidust; V) üürisõiduki kasutamine muuks kui tingimuste punktis 5 loetletud otstarbeks; VI) hääletajate pealevõtmine; VII) tegevteenistus sõja-, mere- või õhuväes.

16. ISIKUANDMED.
A) Üürilepingu allkirjastamisega lubab klient Europcaril oma isikuandmeid ning üürilepingust tulenevaid andmeid säilitada ja töödelda vastavalt Europcari vajadustele, mille hulka kuuluvad statistiline analüüs, krediidivõimelisuse kontroll ning Europcari varade kaitse. Lepingu rikkumisel kliendi poolt võib Europcar need andmed avalikustada ja saata edasi kolmandatele isikutele vastavalt vajadusele lepingu rikkumisest Europcarile tulenev kahju likvideerida ja välistada kahju tulevikus.
B) Klient on teadlik, et Contract-numbri (hinnakoodi) kasutamisel tema poolt sõiduki üürimisel on Europcar kohustatud tema isikuandmeid jagama Contract-numbrit omava ettevõtte või asutusega.
C) Kliendil on õigus oma Europcari poolt säilitatud isikuandmetega tutvuda.

17. TINGIMUSTE KEHTIVUS.
A) Europcar jätab endale õiguse tingimusi ühepoolselt ja ette teatamata muuta.
B) Ühegi lepingu punkti rikkumine ei tühista lepingut ega vabasta Europcari ega klienti nende kohustustest vastavalt ülejäänud tingimustele.
C) Vaidlused Europcari ja kliendi vahel lahendatakse poolte kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused kohtulikult vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

18. HINNAKIRI JA TRAHVIMÄÄRAD
A) Liiklusrikkumistele, mis toovad kaasa Europcar’i sõiduki või selle osade konfiskeerimise õigusorganite poolt, lisatakse kõikidele kuludel 2000.00 € Europcari käsitlustasu.
B) Parkimis-/liiklustrahvide käsitlustasu - 25.00 €.
C) Auto kasutus/tagastus võõras riigis 2000.00 € + tagasitoomisega seotud kulud
D) Auto tagastus selleks mitte ettenähtud parklas - kõik kulud + käsitlustasu.
E) Suitsetamine autos 200.00 €
F) Kaotatud autovõtmed 400.00 €
G) Kaotatud dokumendid 230.00 €
H) Lõhutud rehv 200.00 €
I) Kaotatud või lõhutud lisavarustus 200.00 €
J) Kaotatud või lõhutud autovarustus 500.00 €
K) Sõduki salongi keemiline puhastus 200.00 € L) Kütuse liitri hind 2.40 €
M) Sõiduki vigastuste kalkuleerimise tasu – 38.40 € Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

Helista: (+372) 6116 203 - info@europcar.ee

Sama rakendus. Rohkem liikuvust.

Lae alla Europcari rakendus!