Põhjalikumotsing

Renditingimused


 

PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED (ECI)

 

SISUKORD1.      Kes töötleb teie isikuandmeid, mida selle veebisaidi kaudu kogutakse? 

2.      Millistel eesmärkidel kogub ECI teie isikuandmeid?

3.      Kes on teie kohta kogutavate isikuandmete vastuvõtjad?

4.      Kui kaua säilitab ECI teie isikuandmeid?

5.      Milliseid teie isikuandmete töötlemisega seotud õigusi saate te kasutada?

6.      Kelle poole pöörduda, kui teil on teie isikuandmete töötlemise kohta küsimusi?

7.      Kuidas kaitseb ECI teie isikuandmeid?

8.      Millised eeskirjad kehtivad teie isikuandmete töötlemise kohta siis, kui klõpsate  ECI veebisaidil olevatele linkidele, mis suunavad teid edasi ECI partnerite või  muudele veebisaitidele?

9.      Privaatsuspõhimõtete muutmine


 

  1. 1.      Kes töötleb teie isikuandmeid, mida selle veebisaidi kaudu kogutakse?

Teie selle veebisaidi kaudu kogutud isikuandmete (st igasugused andmed, mis võimaldavad teid kas otseselt või kaudselt tuvastada) töötlemise eest vastutab Europcar International S.A.S.U., registrijärgne aadress: Bat Op – 2, rue René Caudron, 78960 Voisins-le-Bretonneux, Prantsusmaa, (edaspidi ECI).

  1. 2.      Millistel eesmärkidel kogub ECI teie isikuandmeid?

Isikuandmeid, mida te selle veebisaidi kaudu ECI-le vabatahtlikult annate, töötleb ECI alljärgnevatel eesmärkidel:

a)      teie ECI liikmeks registreerimiseks, konto avamiseks ja teile ECI kasutajatunnuse (ID) väljastamiseks.

Andmete töötlemine sellel eesmärgil on vajalik teie tuvastamiseks ning teie tulevaste broneeringute / ECIga sõlmitavate rendilepingute ettevalmistamiseks ja vormistamise lihtsustamiseks;

b)      teie broneeringuks:

                    i.            broneeringu kinnitamiseks ja tagamiseks;

                  ii.            broneeringu muutmiseks või tühistamiseks; 

                iii.            teie broneeringuga seotud teabevahetuseks (nt teile broneeringuga seotud teabe andmiseks, enne sõiduki vastuvõtmist/tagastamist meeldetuletuste saatmiseks, teie küsimustele või ettepanekutele vastamiseks);

                iv.            teie arvete haldamiseks, kui otsustate tasuda ette ning võlgnevustega tegelemiseks;

                  v.            võimalike nõuete käsitlemiseks.

Andmete töötlemine sellel eesmärgil on vajalik teie broneeringu haldamiseks ja Europcari kontserni või võrgustiku liikmega sõlmitud rendilepingu ettevalmistamiseks; 

c)      seoses teie maksega ECI toodete/teenuste eest, kui otsustate tasuda ette.

Andmete töötlemine sellel eesmärgil on vajalik ECI toodete/teenuste ostmiseks. Juhime teie tähelepanu sellele, et ECI saab teie krediitkaardi andmeid tulevaste maksete lihtsustamiseks säilitada üksnes teie sõnaselgel nõusolekul;

d)      Europcari toodete/teenuste parendamiseks teie täidetud kliendiküsimustike alusel.

Andmete sellise töötlemise aluseks on ECI õigustatud huvi ning selle eesmärgiks on mõista paremini ECI liikmete vajadusi ja pakkuda teile kohandatud funktsioone, et teie kogemus Europcari toodete/teenustega oleks veelgi parem;

e)      ECI reaalajas toimuva veebivestluse käigushoidmiseks, et pakkuda teile esmast abi veebi vahendusel.

Andmete sellise töötlemise aluseks on ECI õigustatud huvi ning selle eesmärk on luua teiega lähedasem suhe ja tihedam suhtlus eelkõige teie päringutele kiirema vastamisega;

f)       müügiedendus- ja turundustegevuseks, täpsemalt:

                    i.            e-posti ja SMS-sõnumite teel teadete saatmiseks eripakkumiste kohta;

                  ii.            teie nn rendiajaloo salvestamiseks, et soovitada teile eelistatud tooteid/teenuseid, kui soovite teha uusi broneeringuid / sõlmida uusi rendilepinguid;

                iii.            teie nn rendiajaloo salvestamiseks, et:

- saata teile reklaamsõnumeid;

- saata teile eripakkumisi ja/või

- võimaldada teil saada kasu eraldi soodustustest;

võttes arvesse teie sõlmitud rendilepingute mahtu, hinda, tellimuste sagedust ja lepingute kestust ning teie tegevust meie veebisaidil (nt külastuste arvu);

                iv.            e-kirjade saatmiseks broneeringute kohta, mis jäid teil lõplikult vormistamata, või broneeringupäringu kohta kokkuvõtte edastamiseks;

                  v.            teie püsikliendiprogrammi ja kliendikaardi andmete haldamiseks;

                vi.            reklaameesmärgil korraldatavateks võistlusteks/loosideks;

              vii.            Europcari klientide / võimalike klientide andmebaasi haldamiseks ja ajakohastamiseks;

            viii.            teie poolt Europcari toodetele/teenustele antud hinnangute avaldamiseks.

Otseturunduse eesmärgil töödeldakse andmeid, st ECI reklaamsõnumeid, mille eesmärk on reklaamida Europcari tooteid/teenuseid saadetakse teile üksnes teie sõnaselgel nõusolekul.

Kui te olete juba ECI klient ja edastatav sõnum puudutab tooteid/teenuseid, mis on sarnased teie poolt varem ostetutele, siis toimub andmete töötlemine nende toodete/teenuste reklaamimiseks erandina mitte teie nõusoleku, vaid ECI õigustatud huvi alusel.

Lisaks sellele kasutab ECI ka kolmandate isikute veebisaite, näiteks sotsiaalvõrgustikke, et kuvada teile nende veebisaitide külastamisel suunatud reklaame.

 

 

 

Meie toodete/teenuste reklaamiseks vajaliku andmetöötluse aluseks on ECI õigustatud huvi.

Neid reklaame kuvab ja kuvamist kontrollib asjaomast veebisaiti käigus hoidev kolmas isik. ECI-l ei ole sellisel juhul otsest ligipääsu teie isikuandmetele. Te saate oma isikuandmete kaitsega seotud õigusi, sealhulgas õigust esitada töötlemise kohta vastuväide, kasutada, pöördudes vahetult selle kolmanda isiku poole, kes hoiab käigus suunatud reklaame kuvavat veebisaiti. Soovitame teil tutvuda kolmanda isiku veebisaidi privaatsus- ja küpsiste kasutamise põhimõtetega, et saada lisateavet suunatud reklaame puudutava tegevuse kohta ja selle kohta, kuidas oma õigusi nõuetekohaselt kasutada;

g)      trahvide haldamiseks, eelkõige:

                    i.            riiklikule süütegude automatiseeritud töötlemise ametile (Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions) andmete edastamiseks sõidukijuhi (või võimaliku juhi) isiku kohta;

                  ii.            ECI suhtes algatatud trahvi sissenõudmise menetluste lahendamiseks.

Andmete selline töötlemine on õigusaktide alusel kohustuslik.

Sotsiaalvõrgustikes esitatavad nõuded ja Europcari maine kaitsmine

h)     nende klientide musta nimekirja haldamiseks ja ajakohastamiseks, kellega kaasnevad teatud lepingulised ohud, võttes arvesse:  

                    i.            tasumisega seotud vahejuhtumeid, mis on tinginud õigusliku menetluse algatamise;

                  ii.            Europcari klientide põhjustatud liiklusõnnetusi või korduvaid kahjujuhtumeid;

                iii.            Europcari kliendi tahtlikult põhjustatud õnnetusi või kahju;

                iv.            Europcari sõidukite kasutamist vastuolus sõidukirendi üldtingimustega. 

Andmete sellise töötlemise aluseks on ECI kui Europcari kontserni/võrgustiku juhtettevõtte õigustatud huvi ja selle eesmärk on vähendada Europcari üksuste riske rendilepingute täitmisel. Kui teid on lisatud ECI musta nimekirja, lükatakse teie broneerimis-/renditaotlus tagasi. Sõltuvalt asjaoludest võib teil olla õigus vaidlustada niisugune otsus, võttes ühendust ECIga või Europcari selle kohaliku esindajaga, kust te soovite sõiduki rentida.

Juhime teie tähelepanu sellele, et ECI töötleb teie isikuandmeid, mida kogutakse iga kord, kui te külastate ECI veebisaiti, teatud ulatuses küpsiste ja muude navigeerimise jälgimist võimaldavate lahenduste abil. Niisugusele andmetöötlusele kohaldatakse ECI küpsiste kasutamise põhimõtteid, millega soovitame teil tutvuda. Teil on õigus küpsiste ja teiste jälgimist võimaldavate lahenduste kasutamist lubada või keelduda nende lubamisest, järgides ECI küpsiste kasutamise põhimõtetes sätestatud juhiseid 

  1. 3.      Kes on teie kohta kogutavate isikuandmete vastuvõtjad?

3.1 Andmete vastuvõtjate kategooriad

Teie isikuandmeid avaldatakse vastavalt vajadusele/asjakohasusele alljärgnevalt:

a)      ECI, ECI kontserni liikmete, ECI frantsiisivõrgu liikmete ning ECI nimetatud agentide/müügiesindajate volitatud isikutele privaatsuspõhimõtetes sätestatud eesmärkidel;

b)      kolmandatest isikutest IT-teenuste pakkujatele tehnilistel eesmärkidel, et ECI saaks tagada teile juurdepääsu oma veebisaidile ja Europcari toodetele/teenustele.  Peamised IT-teenuste pakkujad on:

                    i.            Cap Gemini, mis arendab ja hooldab ärirakendusi;

                  ii.            Sopra Steria, mis hooldab andmekeskust ja pakub kasutajatele tugiteenuseid;

                iii.            Unisys, mis tegeleb riistvara käigushoidmise ja hooldusega;

                iv.            Salesforce, mis osutab turundusteenuseid;

                  v.            Google Inc., mis pakub eelkõige majutusteenuseid ja ärirakendusi;

c)      teavet, mida töödeldakse seoses trahvide tasumisega, avaldatakse riiklikule süütegude automatiseeritud töötlemise ametile;

d)     andmeid, mida töödeldakse sõidukite rendiga tegelevatele ettevõtetele teatud lepingulisi riske kaasatoovate klientide musta nimekirja haldamiseks ja ajakohastamiseks, avaldatakse riikliku autosektori elukutsete nõukogu (Conseil national des professions de l’automobile) filiaalile nimetatud nõukogu liikmete tarbeks;

e)       reklaamiagentidele turunduskampaaniate ettevalmistamiseks ja teostamiseks;

f)      organisatsioonivälistele nõustajatele erinevatel ECI äritegevuseks vajalikel eesmärkidel.

ECI võib teie isikuandmeid avaldada ka ulatuses, milles see on nõutav õigusaktide alusel ja/või milles seda nõuavad pädevad ametiasutused.

3.2 Rahvusvaheline andmeedastus

Kui see on vajalik teile ECI teenuse osutamiseks, edastab ECI teie isikuandmeid siinsetes põhimõtetes sätestatud eesmärkide saavutamiseks vajalikus ulatuses eespool nimetatud kolmandatele isikutele, kes asuvad väljaspool ELi.

Sõltuvalt olukorrast võivad isikuandmete teatud vastuvõtjad asuda riikides, mida Euroopa Komisjon on tunnustanud riikidena, kus on tagatud isikuandmete kaitse piisaval tasemel, või riikides, mida sellisena tunnustatud ei ole. Igal juhul on ECI võtnud tarvitusele turvameetmed teie isikuandmete kaitseks kooskõlas ELi määrusega 2016/679.

Lisateavet riikide kohta, kuhu ECI võib teie isikuandmeid edastada ja milline on sealne isikuandmete kaitse tase, leiate siit.

Lisateabe saamiseks teie isikuandmete edastamise kohta väljapoole Euroopa Liitu võtke ühendust siinsete põhimõtete lõpus toodud kontaktandmetel.

  1. 4.      Kui kaua säilitab ECI teie isikuandmeid?

Teie isikuandmete säilitamise perioodid on erinevad ja sõltuvad sellest, milline on isikuandmete töötlemise eesmärk.

Eesmärk

Säilitamise periood

▪         Teie registreerimine Europcari liikmeks, konto avamine ja teile Europcari kasutajatunnuse väljastamine

▪         Teie broneeringu vormistamine

Kogu ärialase suhte kestuse vältel.

Teavet, mis võib tõendada õiguse või rendilepingu olemasolu või mida tuleb säilitada õigusaktidest tuleneva nõude täitmiseks, võidakse kooskõlas kehtivate õigusaktidega arhiveerida ajavahemikuks, mis ei ületa andmete säilitamise eesmärgiks vajalikku perioodi.

▪         Tasumine – maksekaardi andmed

Kuni makse tegeliku sooritamiseni.

Maksekaardi andmeid (välja arvatud visuaalne krüptogramm):

▪         mis võivad tõendada makse sooritamist (st kaardi number ja kehtivuse aeg), arhiveeritakse krediitkaartide puhul 13 kuuks pärast makse tegelikku sooritamist ja järelmaksukaartide puhul 15 kuuks ning neid kasutatakse üksnes juhul, kui tehing vaidlustatakse;

▪         võidakse teie sõnaselgel nõusolekul säilitada kauem, et lihtsustada maksete tegemist tulevikus.

Igal juhul kustutakse maksekaardi andmed siis, kui kaart kaotab kehtivuse.

▪         Müügiedendus- ja turundustegevus

▪         ECI klientide puhul kolm aastat pärast ECIga sõlmitud õigussuhte lõppemist.

▪         Võimalike klientide puhul, kes ei ole Europcari kliendid, kolm aastat pärast teie isikuandmete kogumist VÕI teie viimast päringut.

▪         Küpsised

▪         Vt ECI küpsiste kasutamise põhimõtted.

▪         ECI reaalajas toimuvad veebivestlused

Kolm aastat pärast ECIga sõlmitud õigussuhte lõppemist.

 

▪         ECI teenuste täiustamine vastavalt teie eelistustele

Kolm aastat pärast ECIga sõlmitud õigussuhte lõppemist.

▪         Trahvide tasumine

Ajaks, mis on vajalik trahvi tinginud rikkumise sooritanud sõidukijuhi (või võimaliku sõidukijuhi) tuvastamiseks, kuid mitte kauemaks kui 45 päevaks pärast trahvi saamist. Asjakohast teavet võib säilitada ka kauem, s.o kuni 12 kuud pärast trahvi saamist, arvestades ajutise arhiveerimise põhimõtteid.

Riikliku süütegude automatiseeritud töötlemise ameti järelepärimised, mis sisaldavad isikuandmeid, kustutatakse kohe, kui ECI on järelepärimistele vastanud.

▪         Nende klientide musta nimekirja haldamine ja ajakohastamine, kellega kaasnevad teatud lepingulised ohud, täpsemalt: 

                    i.            tasumisega seotud vahejuhtumid, mis on tinginud õigusliku menetluse algatamise;

                  ii.            Europcari klientide põhjustatud liiklusõnnetused või korduvaid kahjujuhtumid;

                iii.            tahtlikult põhjustatud õnnetused või tekitatud kahju;

Kolm aastat asjaomase sündmuse toimumisest.

                iv.            Europcari sõidukite kasutamine vastuolus sõidukirendi üldtingimustega

Viis aastat asjaomase sündmuse toimumisest.

  1. 5.    Milliseid teie isikuandmete töötlemisega seotud õigusi saate te kasutada?

ECI veebisaidi peamenüü ribal oleva lingi „Minu Europcar“ abil saate te igal ajal vaadata ja/või värskendada oma isiklikku kontot, mis sisaldab teavet liikmeks registreerimise, sõidukijuhi ja sõidukirendi eelistuste kohta. Teil on võimalik muuta oma salasõna, turvaküsimust, ajakohastada või parandada telefoninumbrit, aadressi, e-posti aadressi ja juhiloa andmeid ning muuta oma sõidukirendi ja reisieelistusi, sealhulgas kindlustust, maksevahendeid ja sagedase reisija programmi liikmesust.

ELi määruse 2016/679 järgi võite kasutada ka järgmisi õigusi:

a)      õigus andmetega tutvuda – õigus saada kinnitus selle kohta, kas ECI töötleb teie isikuandmeid ning kui see on nii, siis tutvuda nende isikuandmetega ja saada lisateavet töötlemise üksikasjade kohta[1];

b)      õigus andmete parandamisele – õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist või mittetäielike isikuandmete täiendamist, sealhulgas täiendava õiendi esitamise teel;

e)      õigus andmete kustutamisele (ehk niinimetatud õigus olla unustatud) – õigus nõuda teatud juhtudel oma isikuandmete kustutamist[2]; õigus esitada vastuväide – igal ajal kehtiv õigus esitada vastuväide teie isikuandmete töötlemise kohta, et keelata ECI-l töötlemise jätkamine:

                        i.             juhul, kui teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil;

                      ii.            kui teie isikuandmeid töödeldakse ECI õigustatud huvi alusel. Sellisel juhul rahuldatakse teie nõue üksnes juhul, kui kirjeldate ECI-le teie nõuet õigustavat konkreetset olukorda ning ECI ei esita tõendeid selle kohta, et teie konkreetset olukorda arvestades on tal töötlemise jätkamiseks ülekaalukad õiguspärased põhjused;

f)       õigus nõusolek tagasi võtta – õigus võtta igal ajal tagasi teie isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek ja keelata ECI-l töötlemise jätkamine, kui teie isikuandmete töötlemise aluseks on teie nõusolek;

g)      andmete ülekandmise õigus – õigus saada ECI-le antud isikuandmed Exceli arvutustabelina[3] ja edastada need määratud kolmandale isikule, kui teie isikuandmete töötlemise aluseks on teie nõusolek ja töötlemine toimub automatiseeritult;

h)      nn surnud isiku õigus – õigus anda juhiseid teie isikuandmete töötlemise kohta pärast teie surma.

Kui soovite neid õigusi kasutada, võtke ühendust ecicustomerservice@europcar.com vastavalt punktis 6 sätestatule.

Teie privaatsuse ja turvalisuse kaitseks võtame enne andmetega tutvumise ja parandamise võimaldamist põhjendatud meetmeid teie isiku tuvastamiseks.

Kooskõlas ELi määruse 2016/679 artikliga 77 on teil õigus esitada teie isikuandmete töötlemise kohta kaebus teie riigis isikuandmete kaitse üle järelevalvet teostavale asutusele[4], kui te leiate, et teie isikuandmete töötlemisega rikutakse ELi määrust 2016/679.

  1. 6.      Kelle poole pöörduda, kui teil on teie isikuandmete töötlemise kohta küsimusi?

Allpool on toodud kontaktandmed, mida kasutada sõltuvalt teie päringu eesmärgist.

a)      Oma õiguste kasutamiseks (andmetega tutvumiseks, nende parandamiseks, kustutamiseks, töötlemise piiramiseks jne) võite kasutada veebivormi, mis on kättesaadav siit, ja võtta ühendust ecicustomerservice@europcar.com.

b)      Üldised päringud isikuandmete töötlemise kohta ECI-s palume saata aadressile eis-dpo@europcar.com.

  1. 7.      Kuidas kaitseb ECI teie isikuandmeid?

ECI võtab selle veebisaidi kaudu kogutud teabe kaitset väga tõsiselt.

ECI kasutab teie isikuandmete lubamatu või ebaseadusliku töötlemise või juhusliku kaotamise, hävimise või kahjustumise vältimiseks asjakohaseid füüsilisi, tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid.

ECI süsteemid sisaldavad andmete krüptimis- või šifreerimislahendusi ja valdkonna standarditele vastavaid tulemüüre. Kui edastate isikuandmeid ECI veebisaidile Interneti vahendusel, kaitstakse teie andmeid nende turvalise edastamise tagamiseks transpordikihi turbetehnoloogiaga (TLS).

Kõikide ECI veebisaitidel tehtavate krediitkaarditehingute tegemiseks kasutatakse meie turvaserveri tehnoloogiat. Sellega:

a)      kinnitatakse teie veebilehitsejale, et teie andmed edastatakse õigesse serverisse ja see server on turvaline;

b)      krüptitakse andmed, nii et neid ei saa lugeda keegi teine peale turvaserveri;

c)      kontrollitakse edastatavaid andmeid, veendumaks, et neid ei ole muudetud.

  1. 8.      Millised eeskirjad kehtivad teie isikuandmete töötlemise kohta siis, kui klõpsate ECI veebisaidil olevatele linkidele, mis suunavad teid edasi ECI partnerite või muudele veebisaitidele?

Sellelt veebisaidilt leiate mitmeid linke ECI partnerite või kolmandate isikute (nt reisiteenuste osutajate) veebisaitidele. ECI juhib teie tähelepanu tõigale, et need privaatsuspõhimõtted ei kehti teie isikuandmete töötlemisele, mis leiab aset, kui külastate meie partnerite või muude kolmandate isikute veebisaite, ning ECI ei vastuta andmete sealse töötlemise eest. Soovitame teil tutvuda ECI partnerite ja muude kolmandate isikute privaatsuspõhimõtetega, et saada põhjalikum ülevaade eeskirjadest, mis kehtivad teie isikuandmete nendepoolse töötlemise kohta.

  1. 9.      Privaatsuspõhimõtete muutmine

Need privaatsuspõhimõtted on avaldatud 25. mail 2018. Kui ECI oma privaatsuspõhimõtteid muudab, avaldatakse muudatused sellel veebisaidil.

Kui muudatus mõjutab oluliselt teie nõusoleku alusel toimuvat andmetöötlust, võtab ECI teiega uue nõusoleku saamiseks ühendust.[1] Andmetöötluse eesmärgi, puudutatud isikuandmete liikide ja isikuandmete vastuvõtjate kategooriate kohta, samuti selle kohta, kas isikuandmeid edastatakse kolmandatesse riikidesse ja millised on asjakohased turvameetmed (kui neid on), kui kaua andmeid säilitatakse, kas andmete põhjal tehakse automatiseeritud otsuseid, õiguse kohta esitada asjaomasele andmekaitseasutusele kaebus ning andmesubjekti muude õiguste kohta (õigus andmete parandamisele, kustutamisele ja töötlemise piiramisele).

[2] Kui i) andmed ei ole enam vajalikud eesmärkideks, milleks neid töödeldakse, ii) te võtate oma nõusoleku tagasi ja töötlemiseks puudub muu õiguslik alus, iii) te esitate oma andmete töötlemise kohta vastuväite ja puuduvad ülekaalukad õiguspärased alused töötlemise jätkamiseks, iv) tõendatakse, et teie isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult, v) see on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks.

[3] Või mis tahes muus üldkasutatavas masinloetavas formaadis.

[4] Riik, kus asub teie elu- või töökoht või kus toimus väidetav rikkumine.

Prindi

Helista: (+372) 6116 203 - info@europcar.ee. Asendusauto päringud (+372) 53 044 055

Tellimusega seonduv
Ärikliendile

Sama rakendus. Rohkem liikuvust.

Lae alla Europcari rakendus!

Sisukaart Autorentimise juhend Euroopas Europcar maailmas Rendilepingu tingimused Eestis Rahvusvahelised renditingimused KKK Loodussõbralik poliitika Tagasiside Kontaktid Eestis Tingimused

© Europcar Estonia 2021