Põhjalikumotsing

Renditingimused

                                                                               PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED

 

Sissejuhatus

 

Need privaatsuspõhimõtted koosnevad kahest osast:

-          üks osa emaettevõtja, Europcar International S.A.S.U. töötlemistegevuse jaoks;

-          teine osa frantsiisivõtja töötlemistegevuse jaoks.

Europcar® on Euroopa juhtiv autode ja väikeste tarbesõidukite rendiettevõte, mille täisomanduses olevad tütarettevõtjad, frantsiisivõtjad ja esindajad tegutsevad kokku enam kui 140 riigis. Europcari kaubamärgiga sõidukite rendikeskust võib käitada mõni Europcar Mobility Groupi ettevõte või meie frantsiisivõtja (st kontsernist eraldiseisev juriidiline isik).

Kui rendite auto Europcarilt, töötleb teie isikuandmeid Europcar International S.A.S.U., esmajoones teie veebikonto haldamiseks ja broneerimiseks, ning meie frantsiisivõtja, kes osutab teenust kohapeal.

1. osa – Europcar International S.A.S.U. töötlemistegevus

Europcar Mobility Groupi emaettevõtjana on Europcar International S.A.S.U., aadress 13 ter Boulevard Berthier, 75017, Pariis (edaspidi viidatud mitmuse esimeses vormis) teie isikuandmete, mida kogutakse ja töödeldakse selle veebisaidi ja meie mobiilirakenduste kaudu allpool määratletud eesmärkidel, vastutav töötleja.

Kui esitate meile oma isikuandmeid või kui me kogume teie kohta isikuandmeid, kohustume neid kasutama selle privaatsusteatise kohaselt.

1. Milliseid isikuandmeid me teie kohta kogume?

Europcar Mobility Groupi emaettevõtjana kogub ja töötleb Europcar International S.A.S.U. eri liiki isikuandmeid seoses selle veebisaidi ja meie mobiilirakendustega, et saaksite osa meie frantsiisivõtjate pakutavatest toodetest ja teenustest.

Isikuandmed hõlmavad nii teid otseselt kui ka kaudselt tuvastavaid andmeid, nagu juhiloa ID või rendisõiduki VIN-kood.

Kogume järgmist liiki isikuandmeid:

- teid tuvastavad andmed: perekonnanimi, eesnimi, e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress, sünniaeg, kontotunnus;

- teisi autojuhte tuvastavad andmed, kui on kohaldatav: perekonnanimi, eesnimi, e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress;

- teie juhiloa ja teiste autojuhtide juhiloa andmed;

- makseandmed: kontonumbrid, kaardinumbrid jms;

- teave sõiduki broneeringu kohta, esmajoones püsikliendiprogrammide haldamiseks;

- andmed selle kohta, kuidas te meie veebisaidil ja mobiilirakendustes ringi liigute;

- rahulolu-uuringutega seotud andmed.

2. Mis eesmärkidel me teie isikuandmeid töötleme?

Kogume ja töötleme teie isikuandmeid mitmesugustel eesmärkidel ja järgmistel õiguslikel alustel.

Töötlemise eesmärgid

Töötlemise õiguslik alus

Teie veebipõhise kliendikonto loomine ja haldamine meie veebisaidil või mobiilirakendustes.

Sellise töötlemistegevuse aluseks on meie veebisaidi või mobiilirakenduste kasutustingimustega nõustumine.

Teie broneeringute ja rendilepingu haldamine keskse broneerimismehhanismi kaudu, esmajoones:

- broneeringu korraldamiseks vajalike andmete kogumiseks;

- nende andmete edastamiseks asjaomasele teenust osutavale frantsiisivõtjale;

- teie maksete haldamiseks.

Selliste töötlemistegevuste aluseks on meie õigustatud huvi tagada teie ja meie frantsiisivõtja vahel sõlmitud renditeenuste lepingu täitmine.

Võite registreerida oma krediitkaardi tulevaste broneeringute tegemiseks.

Teile eripakkumiste ja kampaaniate kohta e-kirjade saatmine, et reklaamida oma tooteid ja teenuseid.

Sellise töötlemistegevuse aluseks on teie nõusolek.

Teile e-kirja saatmine, et koguda autorendi kohta tagasisidet.

Sellise töötlemise aluseks on meie õigustatud huvi, et mõista paremini klientide vajadusi ja parandada nii teenuseid kui ka klienditeenindust.

Püsikliendiprogrammi ja kolmandast isikust partneri püsikliendiprogrammi haldamine.

Sellise töötlemise aluseks on püsikliendiprogrammi tingimuste täitmine.

 

3. Kes on teie isikuandmete vastuvõtjad?

3.1. Vastuvõtjate kategooriad

Teie isikuandmeid võidakse edastada meie töötajatele, meie volitatud esindajatele, teistele meie kontserni kuuluvatele ettevõtetele ja meie frantsiisivõtjate võrgustikule, meie esindajatele ja vahendajatele, kes on volitatud teile meie tooteid ja teenuseid pakkuma, ning vajaduse korral:

a. asjaomasele frantsiisivõtjale, kes osutab teie teenust, esmajoones allpool kirjeldatud eesmärkidel (vt 2. osa);

b. meie alltöövõtjatele, esmajoones majutamise, hooldamise ja arendamise eesmärkidel meie IT-teenuste osutajatele, kes aitavad meil teile tooteid ja teenuseid pakkuda. Need võivad olla meie kontserni kuuluvad üksused või välised teenuseosutajad;

c. turundusagentuuridele, kes aitavad meil koguda ja analüüsida klientide rahulolu;

d. meie või meie kontserni partneritele, esmajoones selleks, et saaksite nende püsikliendiprogrammi kuuludes punkte koguda.

Ühtlasi võime avalikustada teie isikuandmeid asjaomastele ametiasutustele kooskõlas kohaldatavate õigusnormidega.

3.2. Andmete rahvusvaheline edastamine

Selleks, et pakkuda teile meie tooteid ja teenuseid, võime kasutada väljaspool Euroopa Liitu asuvaid teenuseosutajaid. Kui sõiduk on broneeritud välismaal, toimub andmete edastamine kõnealuses riigis, et saaksime teile liikuvuslahendusi pakkuda.

Olenevalt eeldustest võivad mõned vastuvõtjad asuda riikides, mille isikuandmete kaitse tase on Euroopa Komisjoni hinnangul piisav, või riikides, mille isikuandmete kaitse tase on Euroopa Komisjoni hinnangul puudulik. Igal juhul oleme rakendanud asjakohaseid kaitsemeetmeid, et teie isikuandmeid andmekaitse-eeskirjade kohaselt kaitsta.

4. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Teie isikuandmete säilitamisaeg oleneb töötlemise eesmärgist.

Töötlemise eesmärgid

Töötlemise õiguslik alus

Teie veebipõhise kliendikonto loomine ja haldamine meie veebisaidil või mobiilirakenduses.

Viis aastat alates ärisuhte lõppemisest.

Teie broneeringute ja rendilepingu haldamine keskse broneerimismehhanismi kaudu, esmajoones:

- broneeringu korraldamiseks vajalike andmete kogumiseks;

- nende andmete edastamiseks asjaomasele teenust osutavale frantsiisivõtjale;

- teie maksete haldamiseks.

Viis aastat alates rentimise lõppemisest.

Teile eripakkumiste ja kampaaniate kohta e-kirjade saatmine, et reklaamida oma tooteid ja teenuseid.

- Kui olete Europcari klient, siis kolm aastat alates ärisuhte lõppemisest ECga.

- Kui te ei ole Europcari klient, siis kolm aastat alates teie isikuandmete kogumisest VÕI alates viimasest korrast, mil meilt teavet küsisite.

Teile e-kirja saatmine, et koguda autorendi kohta tagasisidet.

12 kuud alates andmete kogumisest.

Püsikliendiprogrammi ja kolmandast isikust partneri püsikliendiprogrammi haldamine.

Püsikliendiprogrammis osalemise vältel ja seejärel kuni neli aastat pärast püsikliendipunktide aegumist.

 

5. Milliseid õigusi saate kasutada seoses oma isikuandmete töötlemisega?

Kehtivate eeskirjadega lubatud piirides ja tingimustel saate:

- tutvuda oma isikuandmetega ja saada lisateavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme;

- lasta oma isikuandmeid parandada, ajakohastada ja kustutada, kusjuures kustutamine on võimalik üksnes juhul, kui i) andmed ei ole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid töödeldi, ii) võtate tagasi oma nõusoleku ja töötlemiseks puudub muu õiguslik alus, iii) olete oma isikuandmete töötlemise vastu ja töötlemiseks puudub mõjus õigustatud põhjus, iv) on kindlaks tehtud, et teie isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult, v) isikuandmed tuleb kustutada, et täita mõnda meie juriidilist kohustust;

- esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta õigustatud huvi alusel, mida saate kontrollida jaotises „Mis eesmärkidel me teie isikuandmeid töötleme?“ esitatud tabelis, täpsemalt veerus „Töötlemise õiguslik alus“;

- esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta kaubanduslikel eesmärkidel;

- saada isikuandmeid, mille olete meile esitanud, või taotleda nende edastamist kolmandale isikule, kui teie isikuandmete töötlemine i) on toimunud automatiseeritult ja ii) põhineb teie nõusolekul või meile siduva lepingu täitmisel;

- taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist, millisel juhul ei saa me teie isikuandmeid kindla aja jooksul kasutada. Saate seda õigust kasutada, kui:

a) vaidlustate kindla aja vältel oma isikuandmete õigsuse, mis võimaldab meil nende isikuandmete õigsust kontrollida;

b) isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik ja te esitate vastuväite isikuandmete kustutamise suhtes, nõudes selle asemel nende kasutamise piiramist;

c) me ei vaja enam teie isikuandmeid, kuid need on endiselt vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

d) esitate vastuväiteid töötlemise suhtes teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel, samal ajal kui me kontrollime, kas meie õigustatud põhjused on teie omadega võrreldes ülimuslikud.

- võtta oma nõusolek tagasi andmete töötlemiseks teie nõusoleku alusel;

- esitada kaebus järelevalveasutusele. Prantsusmaal võite pöörduda asutuse Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) poole aadressil cnil.fr.

6. Õiguste kasutamine

Kui soovite saada lisateavet selles teatises esitatud sätete kohta või võtta ühendust meie andmekaitseametnikuga, võite kirjutada meile ka järgmisel aadressil: 13 ter Boulevard Berthier, 75017, Pariis või saata e-kirja aadressil: dpo@europcar.com.

Enda õiguste kasutamiseks peate tõendama oma isikut, märkides selgelt oma perekonnanime, eesnimed, juhiloa ID ja muu kasuliku teabe, mis võimaldab meil teid tuvastada (näiteks kus ja millal viimati mõne sõidudki rentisite). Lisaks peate meile andma e-posti aadressi või füüsilise aadressi, kuhu soovite taotluse kohta vastuse saada.

7. Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Europcar International S.A.S.U. eesmärk on kaitsta teavet, mida teie kohta oma veebisaidi ja mobiilirakenduste kaudu kogume. Europcar International S.A.S.U. kasutab seejuures kõiki asjakohaseid füüsilisi, tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, et vältida teie isikuandmete loata või ebaseaduslikku töötlemist, juhuslikku kadumist, hävimist või kahjustada saamist.

8. Millised eeskirjad kehtivad teie isikuandmete töötlemise suhtes, kui klõpsate meie veebisaidil olevatel linkidel, mis suunavad teid meie partnerite veebisaitidele või muudele veebisaitidele?

See veebisait sisaldab mitmesuguseid linke meie partnerite veebisaitidele (nt seoses reisiteenustega). Juhime tähelepanu, et see teatis ei kehti teie isikuandmete töötlemise suhtes, mida võivad teha meie partnerid või muud kolmandad isikud nende isikute veebisaitide külastamisel, ja me ei vastuta sellise andmetöötluse eest. Kui soovite teavet selle kohta, kuidas need partnerid ja kolmandad isikud teie isikuandmeid töötlevad, peaksite tutvuma nende privaatsuspõhimõtetega.

9. Teatise muudatused

Seda teatist Europcar Internationali töötlemistegevuste kohta ajakohastati viimati [13.01.2022].

2. osa – frantsiisivõtja töötlemistegevus

Frantsiisivõtja kogub ja töötleb teie isikuandmeid teenuste osutamiseks.


 

 

Prindi

Helista: (+372) 6116 203 - info@europcar.ee. Asendusauto päringud (+372) 53 044 055

Tellimusega seonduv
Ärikliendile

Sama rakendus. Rohkem liikuvust.

Lae alla Europcari rakendus!

Sisukaart Autorentimise juhend Euroopas Europcar maailmas Rendilepingu tingimused Eestis Rahvusvahelised renditingimused KKK Loodussõbralik poliitika Tagasiside Kontaktid Eestis Tingimused

© Europcar Estonia 2024